Årsmöte 2023

Kallelse till Årsmöte för Eldsberga Gymnastikförening. 

 

 

Söndagen 12 mars kl. 14:15 i Eldsbergahallen (registrering från 14:00).

Efter Årsmötet bjuds det på ett träningspass med Tom!

Handlingar finns under fliken ”Årsmöte” på hemsidan senast en vecka innan årsmötet.

 

Dagordning

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. a) Val av mötesordförande
 •     b) Val av mötessekreterare
  • 3. Val av 2 protokolljusterare
  • 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
  • 5. Fråga om mötet varit stadgeenligt utlyst.
  • 6. Fastställande av dagordning.
  • 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  •     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
   • 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under året.
   • 9. Fastställande av balansräkning.
   • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
   • 11. Fastställande av medlemsavgift samt arvode för ledare och styrelse det kommande året.
   • 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget det kommande året.
   • 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

                Förslag till stadgeändring finns på hemsidan.

   • 14. Val av: a) styrelse b) valberedning
   • 15 Övriga frågor
   • 16 Mötet avslutas