Årsmöte

Bra träning nära dig!

Årsmöte med Eldsberga gymnastikförening

Datum: 2020-03-08

Tid: kl 16.00

Plats: Gullbrannagården


Anmälan senast 29 februari
Maila till info@eldsbergagf.se eller skriv upp dig på listan i skåpet (där vi har kettlebells och stänger m m).


Motioner och förslag
skickas snarast till info@eldsbergagf.se!


Dagordning

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fråga om mötets utlyst på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det året.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgift samt arvode för ledare och styrelse för det kommande året.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av:
      a) föreningens ordförande eller val av ekonomiansvarig för en tid av två år

      b) ledamöter i styrelsen för en tid av två år

      c) eventuella fyllnadsval.

      d) en revisor, samt en suppleant, för en tid av ett år

      e) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en utses till sammankallande

      valberedningens förslag punkt 14 a-d

15. Övriga frågor.
16. Mötet avslutas.
Copyright © All Rights Reserved